POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO BLOG.TARGETO.PL

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w serwisie internetowym www.blog.targeto.pl (dalej jako „Serwis Internetowy”). Administratorem Serwisu Internetowego jest Digital Investment Support z siedzibą w Szczecinie (71-441) ul. Cyfrowa 6, NIP 8513186540, REGON 36223001, KRS 0000571026, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane osobowe

 1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Użytkowników Serwisu Internetowego, w tym: (i) imię, (ii) nazwisko, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu, (v) maksymalna kwota, jaką planuje przeznaczyć na jednorazową inwestycję, (vi) preferowane godziny kontaktu, (vii) miasto,  Opcjonalnie Użytkownik może wskazać (vii) nazwę firmy oraz (viii) dodatkowe uwagi.Użytkownicy udostępniają dane Serwisowi Internetowemu poprzez wypełnienie formularzy kontaktowych dostępnych na stronie internetowej www.blog.targeto.pl. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia, jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora przekazanych danych osobowych w zakresie potrzebnym do nawiązania kontaktu i świadczenia usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jest warunkiem pozostawienia danych w formularzach kontaktowych.Użytkownicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie udostępniania ich Partnerom Administratora, w celu umożliwienia tym podmiotom przedstawiania Użytkownikom informacji o produktach lub usługach. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jest warunkiem pozostawienia danych w formularzach kontaktowych.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu archiwizacji lub realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
 3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w Serwisie Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 5. W przypadku zmiany danych Użytkownika, który dokonał rejestracji w Serwisie Internetowym, Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym może dokonać ich modyfikacji.
 6. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim – Partnerom – w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia informacji szczegółowych o produktach.
 7. Wszelkie dane zebrane przez Administratora wykorzystywane są w celach: zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem lub Partnerami; umożliwienie świadczenia usług zgodnie z treścią Regulaminu; przekazywania tych danych partnerom handlowym Administratora, będącym podmiotami działającymi na rynku finansowym – m.in. TFI, bankami, doradcami finansowymi, domami oraz biurami maklerskimi, w celu umożliwienia tym podmiotom przestawiania Użytkownikom informacji o produktach.

Pliki cookies

 1. Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku korzystaniem ze Serwisu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.
 2. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkowników i dostosować Serwis Internetowy indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu Internetowego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu Internetowego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego.
 4. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:
  1. konfiguracji Serwisu Internetowego;
  2. weryfikacji i rozwoju oferty;
  3. tworzenia statystyk;
  4. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkam
  5. popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/;
 5. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików „cookies”.
 6. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownik lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:
  1. Internet Explorer;
  2. Chrome;
  3. Safari;
  4. Firefox;
  5. Opera;
  6. Android;
  7. Safari (iOS);
  8. Windows Phone;
  9. Blackberry.
 10. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu Internetowego.
 11. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkownika. W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.
 12. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
 13. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
 14. Dane Użytkowników udostępnione są partnerom Administratora współpracującym z Administratorem. Dane Użytkowników udostępniane są wyłącznie w celu umożliwienia tym podmiotom przedstawiania Klientom informacji handlowej, obejmującej oferty nabycia produktów finansowych.
 15. Dane osobowe Użytkowników mogą być ponadto udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 16. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 17. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora, na podany wyżej adres korespondencyjny lub adres e-mail: info@targeto.pl
 18. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Polityk Prywatności stanowi integralną część Regulaminu, a jej zmiana następuje w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu.
 19. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

08.01.2018r.